برگزاری دوره های تشریفات رفتاری و هتلداری

برگزاری چندین دوره تشریفات رفتاری و هتلداری ویژه آژانس های مسافرتی و هتل ها که به دعوت از ایشان در تهران و شهرستان ها برگزار گردید.
آموزش دست اندرکاران هتلداری ازجمله موضوعاتی است که ضرورت آن درچند ساله گذشته بیشتر مطرح شده است. طبیعی است که دررقابت جهانی برای جذب گردشگران نیروی انسانی آموزش دیده از جمله ضرورتهای توسعه گردشگری است. یکی ازضروری ترین اموزشها آشنایی کارکنان هتل ها با تشریفات مرسوم برای جذب مسافران است.

همچنین برگزاری دوره آموزشی ارتباط موثر ویژه پرسنل سایپا از دیگر دوره های آموزشی سمیه زمانی بوده است.