تدریس دوره های کارآفرینی

دوره مديريت کارآفريني دوره ای است که فراگيران را با روش های و تکنيک های کارآفريني در شرايط مختلف آشنا مي کند. کارآفريني به واسطه عوامل دخيل متعدد از قبيل شرايط اقتصادي ، شرايط اجتماعي ، اقليم منطقه و شرايط جغرافيايي ، شرايط سياسي ، شرايط فرهنگي و همچنين به دليل جنبه هاي مختلفي که در روند کار مي بايست به صورت جدي مورد توجه قرار بگيرند پروسه اي بسيار پيچيده و حساس محسوب مي شود . از اين رو مديريت اين حوزه که به منزله توجه به کليه عوامل دخيل و با در نظر گرفتن کليه ابعاد مي باشد روند بسيار پيچيده است که نيازمند برخورداري از دانش ، تخصص ، توانايي ، مهارت و در نهايت قابليت هاي منحصر به فرد اين حوزه مي باشد که بدون شرکت در دوره هاي آموزشي تخصصي قابل دسترسي نمي باشد.
از اين رو می کوشم با طراحي و ارائه دوره هاي آموزش مديريت کار آفريني متقاضيان و علاقه مندان ورود به دنياي کار آفريني را با اصول و مباني کار آفريني و مديريت کار آفريني آشنا نمایم.

برخی از دوره های برگزار شده در زمینه کارآفرینی عبارتند از:

  • تدریس دوره های کارآفرینی موسسه تواناشو
  • تدریس دوره های کار آفرینی در سازمان خدمات اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری تهران