سردبیر سرویس شهری – اجتماعی روزنامه راه مردم

روزنامه صبح ایران از ابتدای سال 1401 تا کنون