مدیرعامل اولین اتحادیه زنان کارآفرین کشور

در زمینه هنرهای دستی در وزارت تعاون ۱۳۸۱