عضویت افتخاری در انجمن های گوناگون

عضو انجمن های شاعران تهران
عضو فعال و خبرنگار انجمن تهرانشناسی
افتخار همکاری و برگزاری جشن های انجمن چپ دستان ایران
و …